Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

SOAL PAS FIQIH PAKET 1 KELAS 10 (X) SMA / SMK / MA SEMESTER 1 (GANJIL) DAN PEMBAHASAN

 


SOAL PAS FIQIH PAKET 1 KELAS 10 (X) SMA / SMK / MA SEMESTER 1 (GANJIL) DAN PEMBAHASAN.

 

Mas Khoirul- PAS merupakan ujian yang dinantikan peserta didik untuk meraih nilai raport yang diinginkan. Mas Khoirul memberikan latihan soal-soal PAS dan Simak pembahasan KUNCI JAWABAN SOAL PAS FIQIH KELAS 10 (X) SMA / SMK / MA SEMESTER 1 (GANJIL) PAKET 1

Adapun soal adalah untuk latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) materi fiqih Kelas 10 (X) SMA / SMK / MA Semester 1 (Ganjil).

Kunci jawaban dapat dijadikan sebagai Referensi Bahan Belajar bagi peserta didik, guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Sementara soal yang disajikan dalam bentuk Pilihan Ganda dan Essay.

Soal dan jawaban dapat menjadi pedoman orangtua, guru dan wali murid dalam membimbing siswa dalam belajar.

Jika mengiginkan soal yang lain bisa pilih paket yang lain dibawah ini:

- SOAL PAS FIQIH PAKET 1 KELAS X

- SOAL PAS FIQIH PAKET 2 KELAS X

- SOAL PAS FIQIH PAKET 3 KELAS X

- SOAL PAS FIQIH PAKET 4 KELAS X

- SOAL PAS FIQIH PAKET 5 KELAS X

- SOAL PAS FIQIH PAKET 6 KELAS X

 

Berikut pembahasan soal PAS untuk siswa Kelas 10 (X) SMA / SMK / MA pelajaran fiqih, dan pembahasan ada dibawah sendiri!I. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang benar!

1. Pada zaman Rosulullah belum muncul mazab mazab fikih, bagaimana cara masyarakat pada masa itu menyelesaikan problematika fikih bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi

A. Maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rosulullah.

B. Mereka melakukan ijtihad sendiri

C. Melakukan pemikiran dengan Qiyas

D. Ber ijtihad langsung dengan Al-Qur‟an

E. Dengan Ber Qolwat

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

2. Pada zaman Rasulullah S.A.W., hukum-hukum diambil dari wahyu (al-Quran) dan penjelasan oleh baginda (as-Sunnah). Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Namun, terdapat sebagian Sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, ijtihad siapakah yang di benarkan oleh Rosulullah kala itu

A. Zaid bin stabit

B. Umar bin khotob

C. Ustman bin Affan

D. Muaz bin Jabal

E. Abubakar As Sidik

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

3. Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W., sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para Sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerena:

A. Penguasaan bahasa Arab yang baik

B. Karena masih dekat dengan Raslullah

C. Karena masih Keturunan Raslullah

D. Penguasaan wilayah Bangsa Arab

E. Hafalan Al-aqur‟an yang amat baik

 

Pembahasannya ada dibawah sendiri!!

 

4. Hal ini menjadikan para Sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan

A. Kaidaah aqli

B. Kaidah jalli

C. Kaidah Ushuli

D. Kaidah qias.

E. Kaidah ijtihad

 

5. Sejarah Perkembangan Fiqh Terdapat perbedaan periodisasi fiqh di kalangan ulama. Dikala Rasulullah masih hidp Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW, Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Hal ini disebut dalam Masa

A. Periode Kholofah

B. Periode risalah

C. Periode awal pertumbuahn fiqh

D. Periode keemasan

E. Periode takhrij dan tarjih

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

6. اِذ َا كَفَنَ اَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَه Sabda Rosulullah sesuai dengan Hadis tersebut didalam mengafani jenazah haruslah

A. Harus dengan cepat dan rapi

B. Haharus dengan memakai kain kafan yang berwarna putih

C. Mengafani jenazah hendaklah dilakukan dengan baik

D. Mengkafani jenazah harus setelah dimandikan

E. Dalam mengkafani jenazah lebih baik berlapis yang banyak

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

7. Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang meninggal dunia termasuk dalam pembahasan....

A. Urusan kematian

B. Penyelenggaraan jenazah

C. Tata cara pelepasan jenazah

D. Penyelenggaraan penguburan

E. Urusan orang yang meninggal

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

8. Hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah, jika sebagian telah melaksanakannya maka kewajiban tersebut telah tunai namun jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya maka....

A. Semua berdosa

B. Sebagian berdosa

C. Mayatnya berdosa

D. Keluarganya berdosa

E. Tokoh agama berdosa

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

9. Salah satu yang disunahkan dalam memandikan mayat adalah....

A. Menggunakan air panas

B. Membersihkan dengan sabun yang wangi

C. Menggunakan parfum sebagai pengharum

D. Memulai dari bagian kiri kemudian ke kanan

E. Menggunakan air yang dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

10. اِذَا كَفَنَ اَحَدُ كُمْ فَلْيُجْسِنْ كَفَنَهُ Hadits di atas menjelaskan bahwa.....

A. Bilamana seorang diantara kamu mengafani jenazah saudaranya hendaklah melakukannya dengan baik

B. Bilamana seorang diantara kamu mengafani jenazah saudaranya hendaklah melakukannya dengan teratur

C. Bilamana seorang diantara kamu mengafani jenazah hendaklah melakukannya dengan sempurna

D. Bilamana seorang diantara kamu mengafani jenazah hendaklah dilakukan dengan tertib

E. Bilamana seorang diantara kamu mengafani jenazah hendaklah dilakukan dengan sadar

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

11. Orang yang tidak dimandikan mayatnya adalah orang yang mati sahid disebabkan....

A. Mati karena penyakit

B. Gugur karena di medan perang

C. Gugur mempertahankan tanah air

D. Mati karena tawuran antar pelajar

E. Gugur di medan perang karena menegakkan kalimat Alloh

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

12. Salah satu yang disunnahkannya dalam mengkafani jenazah adalah....

A. Satu helai kain untuk laki-laki dan tiga untuk wanita

B. Tiga helai kain untuk laki-laki dan lima untuk wanita

C. Tiga helai kain untuk laki-laki dan tiga untuk wanita

D. Dua helai kain untuk laki-laki dan tiga untuk wanita

E. Lima helai kain untuk laki-laki dan tujuh untuk wanita

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

13. . صَلُّوْ عَلَى مَوْتَا كُمHadits di atas maksudnya adalah....

A. Perintah untuk menshalatkan orang yang meninggal

B. Perintah menyuruh mendoakan orang yang akan meninggal

C. Perintahkanlah orang agar menshalatkan orang yang meninggal

D. Perintah agar orang-orang yang akan meninggal diingatkan untuk shalat

E. Perintah agar kaum kerabat orang yang meninggal selalu mendoakannya

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

14. Tujuan utama dari takziyah adalah....

A. Mengucapkan bela sungkawa

B. Menasehati agar ahli musibah sabar

C. Agar ahli musibah dapat bergembira

D. Turut merasa prihatin atas musibah tersebut

E. Menghibur dan membesarkan hati ahli musibah

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

15. Mendatangi kubur dengan maksud mendoakan orang yang telah meninggal dunia disebut....

A. Ziarah kubur

B. Wisata religius

C. Takziyah kubur

D. Menziarahi kubur

E. Mendatangi kuburan

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

16. Didalam Al-Qur‟an disebutkan orang yang berhak menerima zakat sebanyak delapan golongan, sebagaimana yang tercantum dalam …

A. QS. At-Taubat : 60

B QS. At-Taubat : 103

C. QS. Al Baqarah : 183

D. QS. Al Maidah : 3

E. QS. Al „alaq : 1 – 5

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

17. Diantara yang termasuk golongan berhak menerima zakat adalah orang yang banyak menanggung hutang. Ia adalah …

A. Yatim

B. Gharim

C. Ibnu sabil

D. Muallaf

E. Mukallaf

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

18. Terdapat beberapa istilah dalam zakat antara lain Muzakki, Mustahik, Nisab, Haul. Yang dimaksud dengan Muzakki adalah ...

A. Orang yang mendistribusikan zakat

B. Orang yang menerima zakat

C..Orang yang mengeluarkan zakat

D. Orang yang menerima zakat

E. Orang yang menampung zakat

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

19. Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah adalah mulai dari awal bulan ramadhan sampai tanggal 1 Syawal sebelum shalat idul fitri. Adapaun waktu yang paling utama adalah...

A. Awal bulan ramadhan

B. Pertengahan bulan ramadhan

C. Hari akhir bulan ramadhan sampai terbenamnya matahari

D. Setelah magrib sampai terbitnya fajar di malam hari raya idul fitri

E. Setelah sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

20 Kewajiban mengeluarkan zakat pada Emas adalah apabila sudah mencapai nisab. Adapun nisab emas adalah …

A..200 dirham

B. 624 gr

C. 93,6 gr

D. 100 gr

E. 120 gr

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

21. Kambing apabila sudah mencapai satu nisab maka wajib di zakati. Adapn nisab kambing adalah …

A. 40 ekor

B. 45 ekor

C. 46 ekor

D. 50 ekor

E. 60 ekor

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

22. Apabila ada seorang petani menanam padi dengan cara tadah hujan, maka ketika panen ia wajib....

A. Mengeluarkan zakat sebanyak 10% apabila sudah ada satu nishab

B. Mengeluarkan zakat sebanyak 5% apabila sudah ada satu nishab

C. Mengeluarkan zakat sebanyak 20% apabila sudah ada satu nishab

D. Mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% apabila sudah ada satu nishab

E. Mengeluarkan zakatnya walaupun belum ada satu nishab

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

23. Sejalan dengan perkembangan zaman, jumhur ulama‟ sepakat bahwa setiap penghasilan profesi apabila sudah mencapai nishab maka harus....

A. Mengeluarkan zakatnya 0,5%

B. Mengeluarkan zakatnya 1%

C. Mengeluarkan zakatnya 2%

D. Mengeluarkan zakatnya 2,5%

E. Mengeluarkan zakatnya 10%

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

24. Pak Soni mempunyai rumah makan yang besar. Keuntungan yang diperoleh dalam satu tahun mencapai seratus juta rupiah. Berapakah ia harus mengeluarkan zakat dari keuntungan tersebut

A. Rp 1.500.000,-

B. Rp 2.000.000,-

C. Rp 2.500.000,-

D. Rp 3.000.000,-

E. Rp 25.000.000,-

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

25. Antara zakat, infak dan shadaqah memiliki beberapa persamaan karena ketiganya merupakan ketetan dari Allah SWT. Akan tetapi ada beberapa perbedaan antara ketiganya, salah satunya adalah….

A. Zakat hukumnya wajib bagi setiap individu akan tetapi infak dan sadaqah hanya fardlu kifayah

B. Infak dan sadaqah hukumnya sunah tetapi zakat hukumnya wajib

C. Zakat harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan tetapi Infak Kapan saja

D. Hukum mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah wajin ain

E. Zakat hanya wajib bagi Muslim yang baliq tetapi Sadaqah dan infak tidak

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

26. Manasik dalam ritual haji yang harus dikerjakan, dan jika meninggalkan salah satu manasik tersebut maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam disebut dengan istilah ….

A. sunnah haji

B. penutup haji

C. syarat haji

D. wajib haji

E. rukun haji

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

27. Istri Nabi Ibrahim Hajar merupakan wanita yang sangat sabar dan tidak pernah mengeluh. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya bersama anaknya Ismail di Mekah, mereka kehabisan makanan dan minuman . Hajar berusaha untuk mendapatkan air dengan naik turun lembah berkali-kali serta memohon pertolongan dari Allah. Akhirnya setelah hajar bersusah payah untuk mendapatkan air, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dengan munculnya sumber air zam-zam melalui kaki Ismail. Kegiatan dalam haji yang mengenang peristiwa tersebut adalah….

A. Wukuf

B. thawaf

C. sa‟I

D. thallul

E. ihram

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

28. Diperintahkannya sa‟i dalam ritual ibadah haji, mengandung sebuah hikmah bagi umat islam terlebih bagi jamaah haji yaitu …

A. mengenang terkabulnya do‟a Nabi Ibrahim untuk memiliki anak sholeh

B. mengenang Nabi Ibrahim bersama Ismail mendirikan ka‟bah

C. mengenang penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim

D. mengenang peristiwa Siti Hajar mencari air untuk ismail

E. mengenang tempat istirahat Nabi Ibrahim sewaktu membangun ka‟bah

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

29. Lafal hadis yang menyatakan bahwa, “barang siapa mengerjakan haji, lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa, yakni kemaksiatan besar atau kecil, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya itu sebagai mana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya yaitu tidak ada dosa dalam dirinya sama sekali” adalah .… 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

30. Pada saat berada di muzdalifah, jamaah haji disunahkan untuk memungut batu-batu kecil untuk melontar jumrah di mina. Salah satunya yaitu jumrah aqabah yang dilakukan pada tanggal .…

A. 9 dzulhijjah dan hari tasyriq

B. 11, 12, 13 dzulhijjah

C. 9 dan 10 dzulhijjah

D. 9 dzulhijjah

E. 10 dzulhijjah

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

31. Waktu sahnya melaksanakan aktiitas haji disebut dengan istilah….

A. dam

B. miqat zamani

C. miqat makani

D. manasik haji

E. hari tasriq

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

32. Setelah waktu zhuhur pada hari kesembilan dzulhijjah sampai datangnya terbit fajar pada hari kesepuluhnya jamaah haji melakukan salah satu rukun haji yaitu mendatangi tempat yang dinamakan „arafah untuk beberapa waktu. Rukun itu bernama ….

A. sa‟I

B. tahallul

C. ihram

D. thawaf

E. wukuf

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

33. Pelajaran yang dapat diambil dari ritual haji bagi seluruh umat Islam adalah ….

A. dapat dimanfaatkan menambah pendapatan negara

B. negara mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari pelaksanaan haji

C. Semakin menimbulkan perselihisan karena banyak perbedaan saat pelaksanaan haji

D. momentum membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia

E. Menambah wibawa karena mendapat tambahan gelar haji

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

34. Jama‟ah haji yang tidak melakukan thawaf wada‟ tanpa ada alasan secara syar‟i maka ia diwajibkan membayar dam, dan tidak ada dam apabila ia memiliki alasan syar‟i. Pengertian dari thawaf wada‟ adalah…

A. Thawaf perpisahan bagi jamaah haji non madinah

B. Thawaf perpisahan bagi seluruh jamaah haji

C. Thawaf perpisahan bagi jamaah haji mekkah

D. Thawaf perpisahan bagi jamaah haji madinah

E. Thawaf perpisahan bagi jamaah haji non mekkah

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

35. Tidak diperkanankan wanita yang ihram memakai tutup muka, dan dilarang mamakai sarung tangan. Terdapat dalam hadits di bawah ini.... 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

36. Ketentuan kurban yang disyariatkan kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran Islam. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, menyembelih hewan kurban pada saat Idul Adha tersebut disyariatkan sebagai peringatan akan ketaatan…

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Musa AS

C. Nabi Ibrahim

D. Nabi Isa AS

E. Nabi Daud AS

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

37. Mengapa pada anak yang baru lahir di adzankan ditelinga sebelah kanan, dan mengiqomatkan ditelinga kiri...

A. Agar yang pertama kali didengar adalah nama Allah SWT

B. Agar menjadi anak yang sholeh / shalihah

C. Agar dewasanya tidak menjadi anak yang durhaka

D. Agar disiplin dalam sholat lima waktu

E. Agar mendapat keberkahan dari Allah

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

38. Untuk akikah, terdapat ketentuan yang berbeda. Bagi kelahiran bayi laki-laki, dan kelahiran bayi perempuan diperintahkan Berapakah kambing yang wajib disembelih untuk anak laki-laki..

A. 1 kambing

B. 3 kambing

C. 5 kambing

D. 2 kambing

E. 4 kambing

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

39. Disunahkan untuk dikerjakan, dalam hal penyembelihan hewan pada hari ke – 7 dari kelahiran anak adalah….

A. Qurban

B. Aqiqah

C. Syukuran

D. Khitanan

E. Maulud‟an

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

40. Bersedekah seberat rambut yang dicukur dan menggantinya dengan seberat…..

A. Perak

B. Berlian

C. Emas

D. Cincin 5 gram

E. Kalung 6 gram

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

41. Hal-hal yang disunahkan waktu menyembelih hewan aqiqah...

A. Disembelih pak mudin

B. Membaca ayat Kursi

C. Membaca Asma‟ul husna

D. Disembelih oleh pembantu

E. Membaca takbir

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

42. Setiap anak dalam agama Islam, disunnahkan melaksanakan Aqiqah, apakah arti Aqiqah menurut Bahasa

A. Rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir.

B. Sesuatu yang disembelih ketika menggundulkan kepala si bayi.

C. Rambut bayi yang harus segera di potong ketika lahir

D. Kambing yang disembelih ketika menggundulkan kepala si bayi.

E. Memotong rambut bayi bersamaan dengan memotong kambing

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

43. Sedangkan, Aqiqah berdasarkan istilah artinya:

A. Rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir.

B. Sesuatu yang disembelih ketika menggundulkan kepala si bayi.

C. Rambut bayi yang harus segera di potong ketika lahir

D. Kambing yang disembelih ketika menggundulkan kepala si bayi.

E. Memotong rambut bayi bersamaan dengan memotong kambing

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

44. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelih lah (aqiqah) untuknya, Aqiqah bertujuan

A. Untuk mengganti anak yang baru lahir

B. Untuk menebus anak yang baru lahir hingga menjadi anak yang baik

C. Untuk mencari ridho Allah Swt, atas kelahiran bayi

D. Untuk mengucap syukur atas bayi yang telah lahir dengan sehat dan baik

E. Untuk menghilangkan gangguan dari sang anak sehingga fisik dan akhlak tumbuh dengan baik.

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

45. Tata Cara Aqiqah dilakukan pada hari ketujuh. Bila belum terlaksana karena beberapa uzur, bisa dilakukan pada

A, Kelipatan tujuh hari lainnya ketika bayi dilahirkan

B. Kelipatan lima hari lainnya ketika bayi dilahirkan C. Kelipatan tiga hari lainnya ketika bayi dilahirkan

D. Kelipatan enam hari lainnya ketika bayi dilahirkan

E. Kelipatan empat hari lainnya ketika bayi dilahirkan

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

46. Proses penyembelihan hewan Aqiqah terdapat waktu yang disunnahkan yaitu:

A. Ketika malam hari

B. Ketika sore hari

C. Ketika fajar menyingsing.

D. Ketika matahari sepenggalah

E. Ketiga tengah hari

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

47. Qurban berasal dari bahasa Arab, “Qurban” (قربان)yang artinya:

A. Berarti dekat

B. Berarti bersih

C. Berarti mendekat

D. Berarti membersihkan

E. Berarti mendekatkan

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

48. Qurban dalam islam juga disebut dengan al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang ber arti

A. Binatang ternak

B. Binatang menyusui

C. Binatang sembelihan

D. Binatang jiziyah

E. Binatang poel

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

49. Allah SWT telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.” Ini terdapat dalam Qur‟an surat

A. (Al-Kautsar: 1-3).

B. (Al-Hajj: 36).

C. (Al-Kafirun: 1-3)

D. (Al-Baqoroh 36)

E. (Al-Kaffi 1-3)

 

PEMBAHASANNYA ADA DIBAWAH SENDIRI!!

 

50. كُلُّ غُلا َمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْ بَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّىMenurut hadis di atas seorang muslim disunnahkan untuk melaksanakan ibadah berupa ….

A. Akikah

B. Kurban

C. Wakaf

D. Zakat

E. Infak

 

 

Kunci Pembahasan:

No

Jawaban

No

Jawaban

No

Jawaban

No

Jawaban

No

Jawaban

1

A

11

E

21

A

31

B

41

E

2

D

12

B

22

A

32

E

42

A

3

A

13

A

23

D

33

D

43

B

4

 

14

E

24

C

34

E

44

E

5

B

15

A

25

A

35

C

45

A

6

C

16

A

26

E

36

C

46

C

7

B

17

B

27

C

37

A

47

A

8

A

18

C

28

D

38

D

48

C

9

D

19

E

29

A

39

B

49

A

10

A

20

C

30

E

40

C

50

A

 

Post a Comment for "SOAL PAS FIQIH PAKET 1 KELAS 10 (X) SMA / SMK / MA SEMESTER 1 (GANJIL) DAN PEMBAHASAN"